Audyt Energetyczny

zalecany dokument w programie "Czyste Powietrze" oraz w uldze termomodernizacyjnej!

Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku ma na celu: odnalezienie miejsc utraty energii cieplnej, przygotowanie strategii przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, optymalizację nakładów na termomodernizację i oszacowanie okresu zwrotu z inwestycji. Wynikiem przeprowadzonej oceny energetycznej będzie wskazanie właścicielowi budynku energooszczędnej metody ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz cieplna analiza przegród budowlanych. Każdy audyt kończy się wydaniem odpowiedniego dokumentu energetycznego, niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie prac modernizacyjnych budynku. 

   

Audyt energetyczny obejmuje następujące elementy budynku:

 • instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowe
 • ocenę termoizolacji ścian, dachów i efektywności energetycznej okien
 • zastosowanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, instalacji spalania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii

AUENER wykonuje

Audyty Energetyczne 

wymagane w projektach finansowanych przez:

Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Fundusze Unii Europejskiej

Bank Gospodarstwa Krajowego,
Bank Ochrony Środowiska,
 Program Czyste Powietrze

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Certyfikat oceniający zapotrzebowanie budynku na energię wykorzystaną przy ogrzewaniu, wentylacji, klimatyzacji, oświetleniu oraz produkcji ciepłej wody, określający efektywność zastosowanych rozwiązań. Dokument ten stanowi nieodłączny punkt dokumentacji technicznej budynku a wyliczony w nim wskaźnik zintegrowanej charakterystyki energetycznej EP, wpisuje dany budynek do odpowiedniej klasy energetycznej.

Dz. U. 2014 poz. 1200 U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
 2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 3. wynajmowanego.

2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracjipublicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku. 

Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 1. świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 2. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.

2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia właśności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którymmowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcyw przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.
4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.

AUENER opracowuje świadectwa charakterystyki energetycznej dla:

 • budynków prywatnych (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
 • budynków sprzedawanych, wynajmowanych, remontowanych
 • budynków użyteczności publicznej: samorządów, urzędów, szkół, itp.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę budynku. Charakterystykę wykonuje się dla nowo projektowanego budynku lub jego przebudowywanej części. Dokument jest elementem projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.).

 • 0
  Liczba wykonanych usług
 • 0 m2
  Powierzchnia przebadanych budynków
 • 0m3
  Kubatura przebadanych budynków

Analiza cieplno-wilgotnościowa

Analiza cieplno-wilgotnościowa służy do kompleksowego obliczania: oporu cieplnego R, współczynnika przenikania ciepła U oraz analizy cieplno-wilgotnościowej dla przegród. Dzięki tej analizie można zapobiegać zawilgoceniom powstałym w ścianach lub innych przegrodach budowlanych, eliminując powstawanie grzybów i pleśni w budynku.